Политика за поверителност/ Privacy policy

Кои сме ние?

Адресът на нашия уебсайт е http://eubuild.eu/eubuild.new.


Каква персонална информация събираме и защо я събираме?

Коментари

Когато посетител остави коментар в сайта, ние събираме тази информация във формата за коментари, както IP адресът на посетителя и информационна верига на браузъра му, за да ни помогне по- лесно за засичане на спам съобщенията.

Анонимната информационна верига създадена от вашият имейл адрес може да бъде предоставена на Граватар услугите, за да се провери дали вие я използвате.  Политиката за поверителност на Граватар услугите може да откриета на този линк https://automattic.com/privacy/. След потвърждаването на вашия коментар, вашата профилна снимка е видима за публиката в контекста на вашия коментар. 


Медиа 

Ако Вие качвате изображения на уебсайта, би трябвало да избегнете качването на изображения чрез включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уебсайта могат да свалят и извличат информация от изображенията на уебсайта. 


 Контактна форма


Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт вие може да включите запазването на вашети еми, имейл адрес и уебсайт бисквитки. Те са за ваше удобство, така че няма да се налага да попълвате отново тази информация когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки траят една година. 

Ако посетите нашата логин страница ние ще настроим временни бисквитки за различаване, ако вашия браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лична информация и се маха, когато затворите браузъра си. 

Когато се впишете, ние също така ще настроим няколко бисквитки, за да запазим информацията от вашето вписване и избраните опции за дисплей. Тези бисквитки траят два дни, а тези за дисплей- година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето вписване ще се запази за две години. Ако се отпишете от вашия профил бисквитките за вписване ще бъдат премахнати.  

Ако редактирате или публикувате съдържание, допълнителна бисквитка ще бъде запазена във вашия браузър. Тази бисквитка не включва персонална информация, а просто индикира ID-то на поста, който сте направили или редактирали. Тя изтича след ден. 


Вградено съдържание от други уебсайтове


Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.


Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.


Анализи

Who we are?

Our website address is: http://eubuild.eu/eubuild.new.

 

What personal data we collect and why we collect it?

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

 

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

 

Contact forms

 

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

Analytics

С кого споделяме вашата информация? 

Колко дълго я съхраняваме? 

Ако оставите коментар, коментарът и неговата метадата се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаваме и одобряваме всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашка за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), ние също съхраняваме личната информация, която предоставят в техния потребителски профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да видят и редактират тази информация.

 

Какви права имате върху вашите данни?

Ако имате акаунт в този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това не включва никакви данни, които сме длъжни да съхраняваме за административни, правни или цели за сигурност.

 

Къде изпращаме вашите данни?

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

Вашата информация за контакт.

 

Who we share your data with?

How long we retain your data?

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

 

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

 

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information